Normen en waarden

Onze voetbalvereniging Quick’20 is een club die het plezier in voetbal en de ontwikkeling van de jongens en meiden hoog in het vaandel heeft staan. De club heeft rond de 1825 leden, wekelijks staan er 100 teams op het veld en er zijn meer dan 400 vrijwilligers om dit allemaal mogelijk te maken.

De maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren laten helaas, als het om voetbal gaat, niet altijd een rooskleurig beeld zien. Er zijn klachten over het gedrag van de ouders langs de lijn, er zijn meer aangiften van geweld binnen de lijnen, en de autoriteit van de scheidsrechter, meestal ook een goedwillende vrijwilliger, wordt te vaak geschoffeerd. Kortom, veel incidenten die niet te accepteren zijn.

Deze ontwikkeling gaat ook niet aan onze club voorbij, ook wij hebben hier vrijwel wekelijks mee te maken. Als club wil Quick’20 haar verantwoordelijkheid nemen en dit niet aan de KNVB overlaten en zeker niet aan de individuele leiders van de teams. Bovendien willen we hier graag proactief in zijn, problemen op tijd signaleren,  begeleiden en aanpakken.

 

SONY DSC

Hier is een speciale commissie van Normen en Waarden voor in het leven geroepen. Deze commissie is vanaf januari 2014 actief. De commissie heeft een meldingsfunctie, dus problemen, incidenten en klachten kunnen bij hen worden gemeld en zullen door de commissie worden opgepakt en onderzocht. Daarnaast heeft de commissie ook een sanctiemogelijkheid. Als een incident heeft plaatsgevonden, zullen zij hoor en wederhoor toepassen en met een advies richting het bestuur komen aangaande mogelijke sancties. Misschien nog wel belangrijker is de taak van de commissie om ook voorlichting te geven aan onze vrijwilligers, om hen kennis en vaardigheden aan te reiken zodat onze vrijwilligers de nodige bagage hebben om adequaat te reageren bij incidenten.

Deze Commissie is te bereiken via: respect@quick20.nl

Voor het melden van een incident kunt u gebruik maken van ons INCIDENTENFORMULIER

QUICK’20: SAMEN MET PLEZIER EEN GOEDE PRESTATIE BEHALEN

K.V.V. Quick ’20 vindt het als één van de grootste voetbalverenigingen van Nederland belangrijk om samen met plezier een goede prestatie te behalen. Een goede prestatie bekeken vanuit de ontwikkeling van het individu en op teamniveau om zo het beste resultaat te kunnen behalen. Om dit doel na te streven zijn er een aantal basiswaarden die wij hiervoor als vereniging van belang vinden.

BASISWAARDEN

De basiswaarden gelden voor iedereen die direct al dan niet indirect bij K.V.V. Quick’20 betrokken zijn. We zijn er met elkaar voor verantwoordelijk dat iedereen plezier heeft in het spel en de sport, zodat iedere speler zowel op individueel als op teamniveau er kan uithalen wat er in zit. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid uit zich in een aantal normen en waarden die in dit document aan de orde worden gesteld.

NORMEN EN WAARDEN

Algemeen

 • We gaan met elkaar voor een eerlijk spel (fair play).
 • Ons hele sportpark is rookvrij.
 • Geen alcohol nuttigen langs het veld.
 • Op tijd komen voor trainingen, wedstrijden en andere afspraken.
 • We houden ons aan de bekende en afgesproken wedstrijdregels.
 • Fietsen horen in de fietsenstalling. We respecteren andermans eigendommen.

Respect

 • Respect hebben voor elkaar; respectvol met elkaar omgaan en elkaar aanspreken op gedrag.
 • Elk verenigingslid heeft respect voor het eigendom van de club en van anderen.
 • Respect hebben voor de tegenstander en voor de scheidsrechter.
 • Verbaal en fysiek geweld worden niet gebruikt.
 • Het sportcomplex en clubgebouw samen opgeruimd houden. Iedere speler wil een schone en nette kleedkamer en clubgebouw.
 • De vereniging toont goed gastheerschap en de uitspelende teams gedragen zich als een goede gast tijdens de wedstrijden door deze normen en waarden ook dan in acht te nemen.
 • Het respecteren van de beslissing gemaakt door de scheidsrechter en de assistenten.

Waardering

 • Waardering hebben voor elkaar en elkaars prestaties.
 • Waardering voor het sportcomplex en het clubgebouw. Met elkaar zorgen dat alles in een goede staat blijft door er netjes en respectvol mee om te gaan. Gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Waardering hebben voor alle vrijwilligers, waar de vereniging niet zonder kan.

 

Ontwikkeling

 • Het positief stimuleren van het individu en het team.
 • Haal er uit wat er in zit; probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, team, scheidsrechter  en tegenstanders.
 • De ontwikkeling van de spelers en het team staan voorop, niet zozeer de winst op zichzelf staand.
 • Als iets werkt doe er dan meer van. Werkt iets niet stop er dan mee.

Betrokkenheid

 • Gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een eerlijk spel, de omgang met elkaar en voor het sportcomplex en het clubgebouw.
 • Ieder lid is bereid om eenvoudige verenigingstaken te verrichten.
 • We spreken elkaar aan op het gedrag conform de door K.V.V. Quick’20 opgestelde normen en waarden.
 • Jij bent zelf het voorbeeld voor een ander.

Plezier en prestatie

 • Zorgen dat je plezier hebt en houdt in het spel.
 • Je maximaal inzetten voor het behalen van het maximaal haalbare resultaat.

Voetbal3daagse - okt 2015 (83)


Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden, vrijwilligers en bezoekers de toegang tot het sportpark te ontzeggen indien zij zich naar inzicht van het bestuur ernstig misdragen hebben

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Een van de actiepunten uit het KNVB-plan ‘Voetbal voor iedereen’ is het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen (VCP). De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. De vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

 • Een vereniging wil preventief beleid opstellen om seksuele intimidatie te voorkomen;
 • Er is sprake geweest van seksuele intimidatie;
 • Er is iemand beschuldigd van seksuele intimidatie;
 • Aanvraag voor de VOG (verklaring omtrent gedrag).

 

 

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen de vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon (VP) van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwenspersonen binnen de bond zijn te bereiken via https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwenspersonen

Kijk voor meer informatie over het Vertrouwenspunt van NOC*NSF https://centrumveiligesport.nl/contact

NOC NSF vertrouwenspunt

GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

 ongewenste intimiteiten

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube