Privacy beleid

Privacyverklaring

Wanneer u gebruik maakt van onze website of diensten, worden er persoonsgegevens verzameld. We vinden het belangrijk om u via deze weg uit te leggen welke gegevens we verzamelen en waarom. Wij vinden het ook belangrijk dat uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Quick’20 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Quick’20. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites en bronnen die op ons platform voorkomen.

Wanneer u vragen hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via ons Secretariaat (tel. 0541-53.18.44).

 

Leden en vrijwilligers van Quick ‘20

Wanneer u lid of vrijwilliger bent van Quick’20 verzamelt en verwerkt Quick’20 persoonsgegevens van u. Quick’20 verwerkt de volgende categorieën gegevens van u:

  • uw NAW-gegevens
  • uw geslacht
  • uw geboortedatum
  • uw contactgegevens
  • uw iban-nummer en naam rekeninghouder

Soms:
foto’s waar u herkenbaar in beeld bent. Deze gegevens worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden van Quick’20. Wij plaatsen teamfoto’s en foto’s bij de verslaglegging van een wedstrijd. Echter, u mag altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw foto.

Doeleinden van de verwerking

Quick ’20 verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij Quick’20 van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Voor het aanbieden van onze diensten en platformen zoals de website kunnen wij gebruikmaken van derden. Hierdoor is het mogelijk dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Mocht dat het geval zijn, dan neemt Quick’20 passende maatregelen om er zorg voor te dragen dat uw gegevens in lijn met onze privacyverklaring worden verwerkt en overeenstemmen met de in deze privacyverklaring voorkomende doeleinden en gronden. Ook zorgt Quick’20 er in zulke gevallen voor dat uw gegevens passend worden beveiligd. Hiernaast verstrekken wij alleen uw gegevens aan derden indien de wet ons daartoe verplicht.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Quick’20 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder u daarover te berichten. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

 

Uw rechten

Quick’20 biedt aan iedereen die persoonsgegevens heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien u dit wenst kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Bezwaar en klachtrecht

Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via ons Secretariaat (tel. 0541-53.18.44).

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube