Nieuws

Algemene Ledenvergadering 7 december 20:00

zondag 22 november 2020 - Algemeen


Beste leden,

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ALV voor het seizoen 2019-2020 zal dit jaar plaatsvinden op 7 december. In ons jubileumjaar zal dit een bijzondere ALV worden geheel passend in het jaar 2020.

2020 had een geweldig jaar moeten worden met volop activiteiten rondom ons 100-jarig jubileum. Helaas heeft de Coronacrisis dit niet mogelijk gemaakt.

Onze vereniging kennende zullen we zeker dit samen met onze meer dan 1.800 leden, vrijwilligers, sponsoren en waarschijnlijk veel meer sympathisanten op het juiste moment vieren. De jubileumcommissie is  hier volop mee bezig.

Echter, zoals onze statuten voorschrijven moet, binnen 6 maanden na afloop het voetbalseizoen, een ALV plaats vinden om met name goedkeuring te geven aan het financiële verslag.

In eerste instantie is door het bestuur besloten om af te wijken van onze traditionele ALV begin november, om de ontwikkelingen van COVID-19 situatie af te wachten en in december een gewone ALV te houden in ons clubgebouw.

Omdat de situatie nog steeds zorgelijk is hebben we besloten om een ALV via een zogenaamd Webinar te houden.

Deze lastige beslissing is vooral genomen om onze leden niet onnodig bloot te stellen aan een mogelijke besmetting.  Wij begrijpen dat dit een ingrijpend besluit is maar hopen op jullie begrip.

Zodra de situatie rondom COVID-19 het weer toelaat, zullen we een extra ALV houden waarbij we weer zullen samenkomen in ons clubgebouw en afsluiten met ons traditionele drankje om te klinken op een goed seizoen en gezondheid.

Agenda

De agenda zal beperkt worden tot de volgende onderwerpen:

  1. Terugblik 2019-2020 en hoofdzaken-jubileum 2020-2021 Gerard Heskamp
  2. Goedkeuring notulen 2018-2019 door ALV
  3. Financiële overzicht 2019-2020 en doorkijk 2020-2021 Gert-Jan Oude Voshaar; decharge ALV kascommissie
  4. Benoeming bestuursleden: Iris Braker bestuurslid vrouwenvoetbal, herbenoeming Gert-Jan Oude Voshaar Penningmeester; Han van Benthem Secretaris.
  5. Jubilarissen; we zullen ons beperken tot het opnoemen van onze jubilarissen

 

Extra ALV

 

Zodra de mogelijkheid zich voordoet zullen we een extra ALV organiseren. Binnen deze extra ALV zullen we onze jubilarissen uitnodigen en samen proosten op hun jubileum.

We zullen daarnaast uitgebreid aandacht besteden aan de activiteiten die door de jubileumcommissie worden georganiseerd.

 

Webinar Microsoft Teams

Zoals aangegeven zal deze ALV, hopelijk eenmalig, via een Webinar verlopen. Een Webinar is een bijeenkomst die via het internet gaat. Wij als bestuur hebben besloten om het Webinar via Microsoft Teams te laten verlopen. Elk lid zal de mogelijkheid worden geboden om zich aan te melden voor de ALV en het is eenvoudig om deel te nemen mits er de beschikking is over een computer en internet.

Omdat niet iedereen om kan gaan met internet en Webinars zullen we een korte instructie opzetten en met onze leden delen. Daarnaast zullen we een testsessie organiseren in de week voor de ALV om iedereen de gelegenheid te geven zich eigen te maken met Microsoft Teams. Voor leden die niet over een computer of internet beschikken zullen we kijken naar een individuele oplossing.

Daarnaast rekenen we op de solidariteit binnen onze leden om elkaar te helpen om zodoende een representatieve ALV te houden.

Communicatie

Zoals aangegeven zullen we de week voor de ALV een instructiemiddag organiseren voor onze leden die graag extra ondersteuning wensen hoe deel te nemen aan de ALV middels een Webinar.

Daarnaast zullen we via email en website aangeven hoe deel te nemen en welke spelregels we met elkaar afspreken om besluiten te nemen en te stemmen.

We zullen er alles aan doen om dit zo eenvoudig en gebruikersvriendelijk mogelijk te doen.

Als er vragen blijven en leden hebben individuele hulp nodig dan zullen we dit verzorgen.

Mochten er nu al vragen zijn dan graag sturen aan secretariaat@quick20.nl of secretaris@quick20.nl .

Bij voorbaat dank,

Bestuur Quick’20 Oldenzaal

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube