Nieuws

BLOG: Sporten op rubbergranulaat (korrels) is veilig

dinsdag 20 december 2016 - Algemeen


Inleiding

 

 

Als bestuur van Quick ’20 zijn wij volop bezig met het onderwerp “rubber infill op kunstgras”.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben zeer regelmatig overleg met de betrokken instanties zoals de leveranciers van kunstgras (en de infill), de KNVB, het RIVM en de gemeente Oldenzaal.

Wij willen benadrukken dat de gezondheid van al onze leden en betrokkenen voorop staat en dat deze gezondheid een primaire rol speelt bij al onze beslissingen. Wij hebben alle begrip voor de zorgen die op dit moment zijn geuit door onze leden. Door de vele informatie die op de diverse media wordt gedeeld en de verschillende omstandigheden die kunnen gelden, is het niet eenvoudig om een compleet beeld te krijgen van de mogelijke risico’s. Onze leden en alle betrokkenen verwachten begrijpelijkerwijs een helder standpunt en beleid van onze vereniging.

Als bestuur van de vereniging hebben wij besloten om de aanwijzingen van de KNVB en het RIVM te volgen als leidraad voor ons beleid. Het RIVM is een door de overheid ingesteld instituut dat de overheid en regering adviseert in gezondheid gerelateerde zaken. De KNVB is de officiële instantie die het beleid op het voetbalgebied in Nederland bepaalt. Dit advies luidt dat er op dit moment geen sprake is van een zorgwekkende situatie en dat er nader onderzoek gaande is waarvan de resultaten einde van dit jaar bekend worden gemaakt. Dit uiteraard totdat er mogelijke signalen komen die ander beleid cq een andere beslissing vragen. Wij bereiden ons als bestuur achter de schermen voor op passende oplossingen indien mocht blijken dat de toegepaste rubber infills schadelijk voor de gezondheid zijn.

Wij hebben er vanuit communicatie-overwegingen voor gekozen om deze BLOG bij te houden met daarin op datum de laatste ontwikkelingen vanuit de diverse instanties of vanuit onszelf. Mochten er uiteraard specifieke berichten volgen zullen wij deze via alle mogelijke kanalen zoals via mail, via (groeps)leiders etc bij jullie proberen te krijgen.

Dinsdag 20 december 2016

 

 

Sporten op rubbergranulaat (korrels) is veilig
Vandaag komt het RIVM met het onderzoeksrapport en het advies over de toepassing en de veiligheid van het rubbergranulaat (de korrels) op de kunstgrasvelden. Er staan ook al vele berichten op oa nu.nl, nos.nl, RTLnieuws.nl, etc.

“Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.” Zie bijgaande link voor het gehele advies en rapport. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_rubbergranulaat_is_veilig

Als Quick ’20 zijn we in ieder geval blij dat het onderzoek aantoont dat het veilig is om te sporten en dat het de gezondheid niet schaadt en we weer in alle rust door kunnen gaan met dat waar we voor zijn namelijk met plezier voetballen. Uiteraard blijven de de mogelijke verdere onderzoeken en ontwikkelingen samen met de Gemeente en de partners nauwlettend volgen. Mocht er meer nieuws komen zullen we dat uiteraard ook met jullie delen.

Donderdag 1 december 2016

 

 

Aanvullend bericht vanuit Gemeente Oldenzaal.

persbericht-kunstgrasvelden

 

Woensdag 30 november 2016

De afgelopen dagen zijn er weer diverse artikelen in de media verschenen via oa NOS en RTV Oost over resultaten van de 1ste onderzoeken naar de rubber infill op de kunstgrasvelden.
Zoals aangegeven wachten wij als bestuur en club nu de resultaten van het onderzoek van het RIVM en de KNVB af om op basis daarvan besluiten te nemen. Ondertussen zijn we uiteraard wel zaken aan het uitzoeken die met deze besluiten te maken kunnen hebben.
Onderstaand een bericht vanuit de KNVB nav de diverse verse media-berichten.

Van: mailberichten-AV@knvb.nl 
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 09:56
Aan: Secretariaat 1 | Quick 20 <secretariaat@quick20.nl>
Onderwerp: Onderzoek RIVM leidend; medio december resultaten bekend

Beste bestuurder,

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.
Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.
Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:
De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.
De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

maandag 28 november 2016

 

 

Afgelopen weekend zijn oa door de NOS de 1ste resultaten bekend gemaakt rondom de eigen onderzoeken van de rubber-industrie naar de rubber granulaat korrels.

Via de linkjes kom je op de bewuste artikelen:

http://nos.nl/artikel/2145325-eerste-kunstgrasonderzoeken-relatief-veel-kankerverwekkende-stoffen.html

http://nos.nl/artikel/2144972-bandensector-rubber-op-kunstgras-voldoet-aan-alle-normen.html

Wij als club hebben ook aangegeven in dit soort onderzoeken mee te willen maar dat loopt voor veld 3, 4 en 5 via de Gemeente. Wij hebben daar tot nu toe nog geen verdere informatie over ontvangen.

Zoals aangegeven wachten wij nu ook het RIVM-onderzoek dat eind van dit jaar klaar zou zijn af voordat wij verdere beslissingen nemen.

Aandachtspunt blijft dat wij iedereen ook willen wijzen om te handelen conform het advies van het RIVM en KNVB met voor nu met name het douchen direct na de training cq de wedstrijd als belangrijkste tip.

 

dinsdag 25 oktober 2016

 

 

Vanuit de Gemeente Oldenzaal ontvingen wij het volgende bericht:

Nav de berichtgeving mbt de kunstgrasvelden hanteren wij de volgende lijn:

  1. Zoals eerder bericht volgen wij de lijn van de RIVM en KNVB. Dit betekent dat gewoon op de kunstgrasvelden gespeeld mag worden. Wij wachten de onderzoeken van de RIVM af. We gaan niet op voorhand zelf onderzoeken doen. We laten ook geen onderzoek doen door de autobandenbranche. Dit onderzoek is niet gecertificeerd en onafhankelijk en heel beperkt qua omvang. Op basis daarvan kunnen geen conclusies getrokken worden over de veiligheid.
  2. Er is continu afstemming met buurgemeenten. Het merendeel hiervan volgt dezelfde lijn als ons. Alleen gemeente Borne laat geen jeugdelftallen meer spelen. En in sommige gemeente bepalen afzonderlijke verenigingen dat ze niet meer spelen. Dit komt echter nog niet veel voor. De algemene lijn is dat de onderzoeken van de RIVM worden afgewacht.
  3. We zijn de certificaten van de kunstgrasvelden aan het verzamelen. Waar we die niet hebben vragen we die op. Zodra we deze hebben zal ik die ook aan jullie verstrekken.
  4. Er is gevraagd of we op voorhand bepalen wat het kost om het rubber te vervangen. We gaan globaal de kosten opvragen. Dit is echter nog van zoveel factoren afhankelijk dat een echte kostenraming pas gemaakt kan worden als duidelijk is of het daadwerkelijk onveilig is.

 

donderdag 20 oktober 2016

Volg de laatste berichten van de officiële organisaties via oa:

KNVB:http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

RIVM:http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties

Gemeente Oldenzaal: https://www.oldenzaal.nl/nieuws/kunstgras-met-rubbergranulaat-wat-nu

 

vrijdag 14 oktober 2016

 

 

De KNVB houdt ook een blog – dossier bij met alle ontwikkelingen. Check http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/kunstgras/dossier-rubbergranulaat-kunstgras

 

dinsdag 11 oktober 2016

 

 

Een officieel bericht van de KNVB na overleg met verschillende partijen.

http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20861/rivm-presenteert-feiten-over-kunstgras-voor-het-nieuwe-jaar

 

vrijdag 7 oktober 2016

 

 

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van de KNVB naar aanleiding van de uitzending van Zembla over kunstgras. De KNVB geeft hierin aan dat er geen bewijzen zijn dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisicio’s met zich meebrengt. Vanuit Quick ’20 volgen wij de berichten en onderzoeken uiteraard met grote belangstelling en zodra er meer nieuws is zullen wij jullie blijven informeren maar voor dit weekend kan er gewoon gespeeld worden op kunstgras.

KNVB

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden. Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen. Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

 

donderdag 6 oktober 2016

 

 

Stand van zaken rubber infill kunstgras

Veel mensen hebben de afgelopen dagen het nieuws gevolgd en/of de uitzending van Zembla op woensdag 5 oktober gezien over de mogelijke gevolgen van de rubber infill van kunstgrasvelden. Zoals iedereen ook weet hebben wij met veld 2, 3, 4 en veld 5 (pupillenveld) ook 4 velden met kunstgras en rubber infill. Logisch dat wij dan ook vragen krijgen van leden en ouders van leden over de gevolgen cq gevaren. Het spreekt voor zich dat wij hier als vereniging in samenwerking met gemeente en met de leverancier mee bezig zijn. De gezondheid van onze leden, vrijwilligers en iedereen staat altijd voorop. Onderstaand een kort overzicht van enkele nu bekende gegevens:

 

Rubberkorrel – granulaat

Bij Quick’20 in Oldenzaal worden de rubberkorrel – rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden. Deze korrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon kunstgrasveld. De stof granulaat is onlangs toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

 

Leveranciers kunstgras en korrel in Oldenzaal

Wij hebben onze partners, GreenFields/CSC (veld 2) en Sallandse (veld 3 en 4) in het kader van dit infill direct gevraagd om een oorsprongsbewijs danwel een toelichting welk materiaal er wordt gebruikt. Zodra wij daar meer nieuws over hebben zullen wij dit uiteraard ook aan jullie allemaal laten weten. In basis moet dit granulaat voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit kenmerk worden milieu- en gezondheidseisen aan korrels gesteld. Het gaat hierbij onder andere over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen.

 

Onderzoek

Door de Europese Commissie is nu opdracht gegeven aan een bedrijf om onderzoek te doen naar de samenstelling van rubbergranulaat en de effecten op de gezondheid. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht. Ook de KNVB geeft aan met dit onderzoek bezig te zijn. Op verzoek van de Nederlandse overheid is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van de rubberkorrels. Uit de beoordeling destijds bleek dat de korrels geen risico met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden.

Wat gaat Quick’20 nu doen?

We hebben dus in ieder geval concreet aan onze partners gevraagd wat de stand van zaken is met betrekking tot het granulaat op de velden bij Quick ’20. Als bestuur van Quick ’20 zijn we ons bewust van de kritiek van deskundigen en uiteraard de gevolgen voor de gezondheid van onze leden. Wij volgen de resultaten van het Europese onderzoek dan ook met veel belangstelling. Hierover zijn en gaan we ook verder in contact met de gemeente Oldenzaal, voetbalbond KNVB en de partners. Als Quick ’20 zullen wij, via de KNVB, verder aandringen op een nieuw onderzoek van het RIVM, zodat er zo snel mogelijk duidelijk in kaart kan worden gebracht of er gezondheidsrisico’s zijn. Wij zijn en blijven ook in afwachting van dat wat de KNVB, het RIVM en/of andere instanties nu gaan oppakken maar hierover zullen wij jullie nader informeren.

 

Voor meer informatie verwijzen wij ook via de KNVB naar http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

Wil je de uitzending van Zembla zien klik dan hier

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube