Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandag 7 november

vrijdag 14 oktober 2016 - Algemeen


Beste Leden van Quick’20,

Graag nodigen wij jullie hiermee van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering d.d. maandag 7 november aanstaande om 20.00 uur in ons clubgebouw.

Hieronder treffen jullie de agenda aan:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Verslag ALV d.d. 16 april 2016
 4. Terugblik op seizoen 2015 – 2016
 5. Verkiezing/benoeming bestuursleden
  * Aftredend (en niet herkiesbaar): Eddy Gelhever (Vrijwilligerszaken); Voorstel tot benoeming: Frank Weusthof
  * Verkiesbaar: Marcel Rosens (Voetbalzaken)
  * Vacant: Facilitaire zaken
 6. Financiën
  * Definitieve jaarrekening 15 – 16
  * Kascommissie
  * Definitieve begroting 2016/2017 (inclusief status lopend jaar + meerjarenperspectief)
 7. Pauze
 8. Stand van zaken
  * Voetbalzaken
  * Kunstgras en accommodatie
  * Quick 2025
  * 100-jarig bestaan
 9. Huldiging Jubilarissen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij hopen jullie op deze avond in grote getale te mogen begroeten.

Met sportieve groet,
Bestuur Quick’20

Recente nieuws items

Sitemap Ontwerp: buro BAM! | Technische realisatie: Brandcube